وبسایت بنفشه آفریقایی النا، تخصصی ترین مرجع پرورش بنفشه های آفریقایی

برای تمیز کردن برگهای بنفشه آفریقایی چه باید کرد؟

مانند هرگیاه دیگر اگر منافذ و پرزهای روی برگها مسدود و یا غبارآلود شوند در عملکرد برگها اختلال ایجاد میشود. برای تمیز نمودن برگها از برس نرم مخصوص (مانند برس آرایش) استفاده نمایید.