وبسایت بنفشه آفریقایی النا، تخصصی ترین مرجع پرورش بنفشه های آفریقایی

چرا برگهای بنفشه آفریقایی ام رنگ پریده هستند؟

یا نور زیاد است یا احتیاج به کود دهی دارد. گیاه را به محلی با نور غیر مستقیم منتقل کنید.