وبسایت بنفشه آفریقایی النا، تخصصی ترین مرجع پرورش بنفشه های آفریقایی

چرا برگهای جدید ریز و تعداد آنها زیاد است؟

احتیاج به تعویض گلدان دارد. گلدان بنفشه آفریقایی را با یک گلدان بزرگتر (یک سایز بزرگتر)تعویض کنید.