وبسایت بنفشه آفریقایی النا، تخصصی ترین مرجع پرورش بنفشه های آفریقایی

از چه کودی برای بنفشه آفریقایی استفاده کنم؟

گلهای پژمرده را حذف و گیاه را کود دهی کنید.